Volume & Issue: Volume 8, Issue 2, Summer 2006 
1. زمین ساخت جنبا در ناحیه نطنز

Pages 51-58

فرشاد جمالی; خالد حسامی; هادی طبسی


2. بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه‌ای تپه‌های دو بعدی

Pages 59-70

محسن کمالیان; محمد کاظم جعفری; عبداله سهرابی بیدار; آرش رزم خواه


7. جداساز الاستومری مسلح به حلقه‌های فلزی: مطالعه تئوری، عددی و آزمایشگاهی

Pages 135-144

حسن پورمحمد; منصور ضیائی‌فر; محسن غفوری آشتیانی