بررسی نظری امکان پیش‌بینی زلزله در ایران

Document Type : Seismology and Engineering Seismology

Authors

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

در مقاله حاضر با نگاه به تاریخچه پیش‌بینی زلزله در ایران، ضمن برگرفتن آخرین دستاوردهای علمی در مورد پیش بینی زلزله و مروری بر پیش‌بینی زلزله در ایران، تلاش می شود تا با دیدی نظری نسبت به امکان پیش بینی زلزله بحث شود. مطالعه پیش بینی زلزله در ایران مشخص میکند که بیشتر تلاش های تاریخی در این راستا از سوی منجمان و پیشگویان انجام شده است. به این منظور ابتدا از تاریخچه پیش بینی زلزله با اشاره به موارد موفق ثبت شده در تاریخ ایران آغاز می کنیم. سپس بر اساس تجربه کسب شده در پیش بینی زلزله با بزرگای بیش از 7 در سایر نقاط جهان برای نمایش عملی بودن این فرض در ایران، زلزله های اصلی دهه 70 میلادی به بعد در ایران مورد تحلیل و بررسی قرار داده شده است. در نهایت مشخص میشود که اندازه رخداد بعدی با توان لرزه زائی و در نتیجه طول گسل فعال و شعاع از کانون رخداد زلزله اصلی متناسب بوده است. به این ترتیب به لحاظ نظری نشان داده شده است که پیش‌بینی زلزله در ایران امکانپذیر است. Theoretical Review of the Possibility of Earthquake Prediction in IranIn this article based on a review on the earthquake prediction history in Iran, it is tried to review the latest achievements in this field in Iran and the world, and to study the theoretical possibility of earthquake prediction. Firstly, the paper starts with a history of earthquake prediction and the earthquake precursors in Iranian earthquakes and focuses on the earthquakes with magnitude greater than 7.0 in the world and finally examines such strong events in Iran since 1970’s. It has been shown that the size of future earthquake is related with the fault capability and the earthquake fault length as well as the radius from the epicenter of the mainshock. Our evidences indicate very well that the earthquake prediction is possible in Iran.