مطالعه پارامتری رفتار لرزه‌ای مخازن استوانه‌ای مهار نشده نفت با استفاده از تحلیل عددی

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

مخازن استوانه‌ای روزمینی، بخش مهمی از بسیاری از مجتمع‌های صنعتی از جمله پالایشگاه‌های نفت را تشکیل میدهند. رفتار لرزه‌ای مخازن استوانه‌ای مهار نشده محتوی مایع تا حد زیادی متأثر از نسبت ارتفاع به قطر (H/D) و پرشدگی مخزن می‌باشد. بر این اساس، در این تحقیق بر مبنای تفاوت عملکرد لرزه‌ای مخازن با نسبت‌های ارتفاع به قطر گوناگون، یک نسبت ارتفاع به قطر مخزن به عنوان مرز بین مخازن پهن و باریک انتخاب گردید. همچنین اثر در صد محتویات درون مخزن بر عملکرد لرزه‌ای آن مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق، نسبت ارتفاع به قطر H/D= 0.6 را میتوان به عنوان مرز بین مخازن بلند (باریک) و پهن قلمداد نمود؛ به گونه‌ای که در صورتی که H/D<0.6 باشد، مخزن را میتوان از نوع پهن در نظر گرفت و در غیر این صورت مخزن از نوع بلند (باریک) میباشد. تراز سطح آزاد مایع درون مخزن، تأثیر قابل توجهی بر عملکرد لرزه‌ای متغیر است. در H/D مخازن میگذارد. مقدار این تأثیر در مخازن مختلف بسته به مقدار نسبت مخازن پهن با کاهش محتویات درون مخزن تنشهای داخلی پوسته به طور پیوسته کاهش مییابد؛ لیکن مخازن بلند و باریک با تغییر سطح تراز آزاد مایع رفتار متفاوتی را از خود نشان میدهند. A Parametric Study on Seismic Behavior of Un-Anchored Oil Storage Tanks Using Numerical AnalysisOn-grade cylindrical tanks are important components of many industrial complexes such as oil refineries. The seismic behavior of un-anchored cylindrical liquid storage tanks is highly dependent on height to diameter ratio (H/D) and volume of contained liquid. Hence, in this study based on the differences in seismic performance of tanks of various aspect ratios, a certain aspect ratio is selected as a margin of broad and tall tanks. Furthermore, the contribution of volume of contained liquid in seismic performance of the tanks was investigated. Results of this study revealed that the aspect ratio of H/D=0.6 can be considered as a marginal value of aspect ratios of broad and tall tanks. In other words, a tank can be considered as a broad tank if the aspect ratio is greater than 0.6; otherwise it should be considered as a tall tank. The freeboard level of the contained liquid, plays a major role in the seismic performance of liquid storage tanks. The significance of such effects is dependent to the H/D ratio of the tank. Although in broad tanks the shell stresses decrease gradually by decreasing the volume of the liquid, but tall tanks behave in various manners by changing the volume of the fluid.