ارزیابی پایداری سطوح مستعد لغزش در سد خاکی مسجد سلیمان در حالات تحریک لرزه‌ای ورودی یکنواخت و غیریکنواخت

Document Type : Geotechnical Earthquake Engineering

Authors

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

2 دانشگاه آزاد تهران جنوب

Abstract

در سالهای اخیر اهمیت در نظر گرفتن تغییرات مکانی حرکت زمین‌لرزه در مطالعه پاسخ لرزه‌ای سازه‌های طویل، تأثیر خود را به خوبی نشان داده است. جهت مطالعه تأثیر محرکهای غیریکنواخت بر رفتار لرزه‌ای سدهای خاکی، در مقاله حاضر پاسخ احتمالی سد خاکی مسجدسلیمان تحت اثر تغییرات مکانی حرکت زمین‌‌لرزه مورد بررسی قرار گرفته است. حرکت لرزه‌ای ورودی به صورت احتمالی و در ده حالت مختلف شبیه‌سازی شده است به طوری که مدلهای تغییرات مکانی حرکت زمین‌لرزه با درنظر گرفتن دو اثر عبور موج و عدم انسجام مدلسازی شده است. در این تحقیق، از مدل المان محدود دو بعدی سد در حالت فونداسیون صلب استفاده شده است و تحلیل ارتعاش تصادفی جهت برآورد پاسخ احتمالی سد مورد استفاده قرار گرفته است. نحوه توزیع تنشهای مجموع استاتیکی و دینامیکیτxy  و σy و σx  و همچنین مقادیر ضرایب اطمینان سطوح لغزش فرضی مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاضر نشان می‌دهد، در نظر گرفتن محرک ورودی یکنواخت میتواند منجر به برآورد نتایج غیر واقعی در ارزیابی پایداری سطوح مستعد لغزش در سدهای خاکی گردد. Evaluating the Stability of Masjed Soleiman Dam Sliding Surfaces in Uniform and SVEGM ExcitationsIt is very common in engineering practice these days to assume that all of dam supports experience identical ground motion time histories. Past research studies have demonstrated that seismic ground motion can vary significantly over distances comparable to the length of the structures. On the other hand, such structures are subjected to ground motions at their supports that can differ considerably in amplitude, phase, as well as frequency content. In order to study the effect of Spatially Variation of Earthquake Ground Motion (SVEGM) on the seismic response of embankment dams, the dynamic response of the Masjed Soleiman earth dam to SVEGM is analyzed. In this research, 2D finite element model of the dam body with rigid foundation is used. A stochastic SVEGM model which accounts for both incoherence and wave passage effects is used to specify the earthquake excitation. Based on the analysis results, the normal and shear stress distributions on the dam body as well as the safety factor evaluation of the most important sliding surfaces were estimated. Totally, the results of this research indicate that SVEGM can have a significant effect on the stability of embankment dams.