کاربرد سیستمهای هوشمند در طراحی لرزه‌ای سازه‌ها بر مبنای تغییر مکان

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

1 دانشگاه صنعت آب و برق، تهران

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Abstract

لازمه و ظرفیت سازه در نظر گرفتن رفتار سازه در حالت غیرارتجاعی یا پلاستیک است. در طراحی بر اساس عملکرد جهت تأمین شکل‌پذیری و میرایی یا جذب انرژی مناسب در سازه لازم است بررسی پاسخ سازه به حالت غیرارتجاعی و دینامیکی گسترش داده شود که این مسأله باعث افزایش تعداد پارامترهای طراحی و تحلیل می‌گردد. با توجه به قابلیتهای شبکه‌های عصبی در تحلیل و پردازش سریع اطلاعات به نظر می‌رسد با استفاده مناسب از آنها بتوان ضمن کاهش نیاز به تعیین دقیق تمام پارامترهای موجود، صرفه‌جویی قابل‌ملاحظه‌ای در هزینه و زمان انجام داد. در این مقاله کاربردهای شبکه‌های عصبی در طراحی و ارزیابی لرزه‌ای بر مبنای تغییر مکان مورد بررسی قرار گرفته و قابلیت آنها در گامهای مختلف تحلیل و طراحی مورد بررسی کمی و کیفی قرار گرفته است. Application of Artificial Intelligence for Displacement Based Seismic Design of StructuresDisplacement based seismic design usually requires nonlinear dynamic or static analyses to assess the performance level of the structure under seismic action. To trace the exact performance point of a structure these analyses should sometimes be repeated several times. Analysis iterations mainly depend on the initial design and performance of the structure. In this paper an intelligent system has been presented for estimation of plastic hinge distribution and lateral ductility distribution of steel structures based on direct displacement based design procedure. The method has been applied to the steel braced frames with concentric and eccentric bracing systems in low, medium and high rise buildings. Finally the intelligent system has been verified using nonlinear dynamic analysis.