Volume & Issue: Volume 8, Issue 2, July 2006 
زمین ساخت جنبا در ناحیه نطنز

Pages 51-58

فرشاد جمالی; خالد حسامی; هادی طبسی


بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه‌ای تپه‌های دو بعدی

Pages 59-70

محسن کمالیان; محمد کاظم جعفری; عبداله سهرابی بیدار; آرش رزم خواه


جداساز الاستومری مسلح به حلقه‌های فلزی: مطالعه تئوری، عددی و آزمایشگاهی

Pages 135-144

حسن پورمحمد; منصور ضیائی‌فر; محسن غفوری آشتیانی