عملکرد ساختمانهای نامتقارن یک طبقه با آرایشهای متفاوت مراکز سختی، مقاومت و جرم تحت اثر نگاشتهای تک مؤلفه‌ای و دو مؤلفه‏‌ای زلزله

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

مطالعات اخیر نشان داده است که آرایشهای متفاوت مراکز سختی، جرم و مقاومت نسبت به یکدیگر می‌تواند تأثیر قابل توجهی در رفتار سازه‌های نامتقارن و پارامترهای پاسخ آنها داشته باشد. با تغییر آرایش مراکز سختی و مقاومت، مقادیر بحرانی پارامترهای تغییر شکل نسبی طبقات و شکل‌پذیری نیاز المانهای سازه‌ای تغییر کرده و در نتیجه خسارات عناصر سازه‌ای و غیرسازه‌ای که نمایانگر عملکرد سازه در حین زلزله است تغییر می‌کند. اما کاهش هر یک از این نوع خسارتها و پارامتر پاسخ متناظر با آن لزوماً سبب بهبود وضعیت خسارت نوع دیگر نمی‌گردد و اهمیت خسارات سازه‌ای و غیرسازه‌ای می‌تواند با توجه به شدت زلزله، ظرفیت تغییرشکل و مقاومت سازه تغییر نماید. در این مقاله رفتار سازه با آرایشهای متنوع سختی و مقاومت در سطوح مختلف زلزله مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای این منظور پارامترهای پاسخ متناسب با خرابیهای سازه‌ای و غیرسازه‌ای نظیر تغییرمکان نسبی طبقات و شکل‌پذیری مدلهای سه بعدی سازه‌ای تحت تأثیر نگاشتهای تک مؤلفه‌ای و دو مؤلفه‌ای محاسبه شدند. نتایج بیانگر آن است که برای هر نوع خرابی متفاوت، نحوه توزیع مطلوب مقاومت و سختی متفاوت بوده که می‌بایست با توجه به عملکرد مورد نظر انتخاب شده و مقاومت جانبی اعضا در حین طراحی تعیین گردند. Performance of Single Story Asymmetric Buildings with Different Configurations of Centers of Mass, Strength and Stiffness Subjected to One and Two Directional EarthquakesRecent studies have shown that the configuration of centers of mass, strength and stiffness can affect behavior of an asymmetric building. With change in configuration of centers, damage parameters such as inter-story drift and ductility demand parameters may decrease. These parameters are good indicators of structural and non-structural damages during earthquake excitations. But decrease of one damage parameter in specific centers configuration necessarily will not cause decrease of another parameter. The importance of damage parameters relative to each other in a building can be function of earthquake intensity, strength and deformation capacity of building. In this paper behavior of asymmetric buildings with different configuration of centers in different excitation levels are studied. For this purpose 3D building models are subjected to both one directional and two directional earthquake excitations and the ductility and inter-story drift responses of models are compared. The results have shown that for different damage parameters, the proper configuration of centers is different, so to improve performance of a building, proper configuration of centers corresponding to the critical damage parameter must be used.