جداساز الاستومری مسلح به حلقه‌های فلزی: مطالعه تئوری، عددی و آزمایشگاهی

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج و واحد علوم و تحقیقات

2 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

جداساز مسلح به حلقه‌های فلزی یک جداساز الاستومری بر مبنای ایجاد فضای تنش هیدرواستاتیک داخلی می‌باشد. این جداسازها می‌توانند در جداسازی لرزه‌ای سازه‌های سبک (مانند جداسازی کف) مورد استفاده قرار گیرند. در این مقاله ضمن معرفی جداساز الاستومری مسلح به حلقه‌های فلزی، روش ساخت، انجام آزمایشها و رابطه‌ای برای محاسبه سختی قائم آنها ارائه شده و عملکرد این جداسازها با جداسازهای مسلح به صفحات فلزی مقایسه شده است. علاوه بر این به عنوان نمونه یکی از کاربردهای این جداسازها برای جداسازی لرزه‌ای کف طبقات ارائه شده است. نتایج عددی و آزمایشگاهی نشان داده که جداسازهای مسلح به حلقه‌های فلزی داخلی عملکرد مناسبی در جداسازی لرزه‌ای دارند. همچنین نتایج به ‌دست آمده از رابطه تئوری پیشنهادی برای محاسبه سختی قائم این جداسازها با نتایج آزمایشگاهی و عددی مقایسه شده است.  Elastomeric Isolators with Steel Rings: A Theoretical, Experimental and Numerical StudyThe state of hydrostatic pressure inside of elastomeric isolators is the key point in providing the high ratio of vertical to horizontal stiffness in such devices. In this study the state of hydrostatic pressure is provided by steel rings instead of steel shims used in classical elastomeric isolators. In the theoretical part of the work, a formula for calculating vertical stiffness of the bearing was presented. Later this formula was verified through experimental studies. In the experimental phase of the study some prototype bearings were made and their performances were compared with classical isolators using test results. The numerical part of the work was based on studying the possible application of such bearings in floor isolation of buildings. The results of the numerical studies have shown the potential of these devices in reducing force and displacement responses of the building subjected to a series of earthquakes.