زمین ساخت جنبا در ناحیه نطنز

Document Type : Seismology and Engineering Seismology

Authors

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

در این مقاله با استفاده از شواهد ریخت‌شناسی، ساختارهای جنبای منطقه نطنز به عنوان بخشی از پهنه ایران مرکزی که در مجاورت کمربند آتشفشانی اورمیه- دختر واقع شده، مورد مطالعه قرار گرفته است. جابه‌جابی افقی آبراهه‌های جوان در طول پهنه گسلی قم- زفره با راستای شمال غرب- جنوب شرق بر حرکات امتدادلغز راستگرد این پهنه گسلی با نرخ حدود 2.5 میلیمتر بر سال دلالت دارد. همچنین با استناد به حفر عمیق کانال رودخانه مغار که عمود بر محور تاقدیسهای کوههای چرخه و زردکوه جریان دارد به فرایش ناشی از رشد این تاقدیسها پرداخته و آن را به عنوان تابعی از حرکات جنبا بر روی گسلهای معکوس با راستای شمال غرب- جنوب شرق در عمق در نظر گرفته‌ایم. هم روند بودن راستای گسلهای معکوس با راستای گسل قم- زفره بر این موضوع دلالت دارد که مؤلفه‌های برشی و فشاری ناشی از حرکت رو به شمال صفحه عربستان در این بخش از ایران مرکزی از یکدیگر تفکیک شده و سبب ایجاد حرکات امتدادلغز در طول گسل قم- زفره و تشکیل چین‌خوردگی و گسلش معکوس بر روی روندهای هم راستا با آن گردیده است. شناسایی ساختارهای جنبا بویژه گسلهای مدفون که آثار آنها در قالب رشد چینها مشاهده می‌شود به عنوان چشمه‌های مستقل لرزه‌زا از اهمیت ویژه‌ای در ارزیابی خطر زمینلرزه برخوردار است. Active Tectonics at the Natanz Region, Central IranThis paper uses geomorphic features to constrain active structural deformation at the Natanz region, central Iran. Offset stream beds indicate rightlateral strike slip motion at a rate of about 2.5 mm/yr along the NW-SE trending Qom-Zefreh fault zone. Deep incision of the Moghar river which crosses the Charkheh and Zardkuh anticlines also indicates uplift at depth on thrust faults dipping SSW beneath the anticlines. The fact that the active Qom-Zefreh strike-slip fault runs parallel to the active fold and thrust zone suggests that oblique motion of Arabia with respect to Eurasia is partitioned in this part of central Iran. We conclude that the active blind faults which leave clear signatures in geomorphology should be seriously considered as a seismic source while assessing seismic hazard in the region.