بررسی اثر شکل بر پتانسیل بزرگنمایی لرزه‌ای تپه‌های دو بعدی

Document Type : Geotechnical Earthquake Engineering

Authors

1 پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران- جنوب

Abstract

گرچه شکل تپه نیز مانند ابعاد هندسی و خصوصیات مکانیکی آن رفتار لرزه‌ای عوارض توپوگرافی دوبعدی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما هنوز تحقیق جامعی وزن این عامل را مشخص نکرده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش عددی اجزاء مرزی، پاسخ لرزه‌ای تپه‌های نیم‌سینوسی، نیم‌بیضی و ذوزنقه‌ای را در برابر امواج مهاجم قائم SV و P، به ازای نسبتهای شکل، ضرایب پواسون و طول‌ موجهای مختلف مورد مقایسه قرار داده است. نتایج این مقایسه گویای آن است که تغییرشکل تپه اگرچه کلیات رفتاری آن را در برابر امواج یاد شده تغییر نمی‌دهد، اما جزئیات رفتاری نقاط مختلف یال را بسته به طول موج مهاجم و نیز نسبت شکل عارضه، کاملاً متأثر می‌سازد. نهایتاً رابطه و جداولی ارائه شده‌اند که می‌توانند با برآورد پریود مشخصه و بزرگنمایی متوسط تپه‌ای با شکل دلخواه، در تدقیق مطالعات ریزپهنه‌بندی ژئوتکنیک لرزه‌ای مورد استفاده قرار گیرند.Shape Effects on Amplification Potential of Two-Dimensional HillsAlthough the seismic behavior of a hill could be considerably affected by its geometrical shape, no comprehensive research has been reported in the literature, clarifying the weight of this parameter. This paper compares numerically the seismic behavior of two-dimensional semi-sinusoidal, semi-elliptical and trapezoidal shaped hills subjected to vertically propagating incident P- and SV- waves, using the well known 2D transient boundary element method. It is shown that although altering the shape would not change some general observations common to all hills, but could affect the amplification patterns along the hill significantly, depending on its shape ratio as well as the length of the incident wave. Some approximate formula and tables are proposed for estimating the characteristic site period and the average amplification potential of an arbitrary shaped homogeneous single hill, which could be applied in site effect microzonation studies of topographic areas.