تحلیل قابلیت اعتماد لرزه‌ای قاب‌های صلب فولادی

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

دانشگاه تربیت مدرس

Abstract

در این مقاله تأثیر متغیرهای تصادفی ظرفیت و نیاز لرزه‌ای بر سطح عملکرد مورد انتظار قابهای صلب فولادی طرح شده بر مبنای آخرین ویرایش ایین‌نامه‌های مقررات ملی ساختمانی و استاندارد 2800 بررسی میشود. به این منظور، با استفاده از تحلیل احتمالاتی روی مدل اجزای محدود اتصال صلب، دامنه تغییرات رفتار این نوع اتصالات با وجود عدم قطعیت‌های مصالح و هندسه اتصالات، با دقت لازم تعیین شده، سپس با انجام تحلیلهای غیرخطی دینامیکی روی 84 قاب 8 تا 15 طبقه دارای 4 و 5 دهانه در مقابل هفت زلزله مختلف نیاز لرزه‌ای قابها تعیین و با عملکرد مورد انتظار آیین‌نامه‌ا‌ی و ظرفیت آنها مقایسه میشود. پس از آن با برازش توابع توزیع احتمال مناسب به این داده‌ها، ارزیابی قابلیت اعتماد انجام میپذیرد. Seismic Reliability Analysis of Moment Resisting Steel FramesIn this paper, the effects of random variables of seismic demand and capacity on expected level of performance of moment resisting steel frames designed according to Iranian codes, are investigated. Initially a finite element model of a rigid connection has been developed and the range of variations in strength and stiffness of the connection caused by randomness of material and geometry of the connection has been determined. The data has subsequently been used for nonlinear dynamic analysis of 84 frames with 8 to 15 stories and 4 or 5 spans subjected to seven scaled earthquake records. The induced seismic demands have been compared with frames capacities and the performance levels of these structures are compared with those expected by design code. Finally by fitting a suitable probability density function to these data, a reliability assessment has been carried out.