بررسی روشهای تعیین سطوح عملکرد سازه‌های دوگانه بتن مسلح با استفاده از تحلیلهای غیرخطی لرزه‌ای

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشکده ساختمان و مسکن

Abstract

تعیین سطوح عملکرد قابهای ساختمانی بتن مسلح دوگانه، ضمن وابسته بودن به روشهای تحلیل غیرخطی، به عوامل مؤثر در هر یک از روشها نیز بستگی دارد. این مقاله تأثیر عوامل مهمی مانند میزان چرخش پلاستیک اعضای سازهای و طیف ظرفیت، تغییرمکان نسبی و میزان خسارت کل سیستم را از دو دیدگاه، یکی سطح عملکرد اعضای سازه‌ای و دیگری سطح عملکرد کل ساختمان بدون منظور داشتن اجزای غیرسازه‌ای، مورد بررسی و تحقیق قرار میدهد. برای دستیابی به نتایج مورد انتظار مجموعاً نود و دو تحلیل غیرخطی مشتمل بر شصت و چهار تحلیل استاتیکی غیرخطی و بیست و هشت تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی بر روی 16 و 20 انجام شده است. قابهای دو بعدی اشاره شده، ،12 ، قابهای دو بعدی با تعداد طبقات 8 از ساختمانهای مورد نظر که به صورت سه بعدی و با استناد به ویرایش سوم استاندارد 2800 ایران و آیین‌نامه بتن ایران (آبا) تحلیل و طراحی شده بودند، استخراج گردیده است. کلیه تحلیلهای با توجه به معیارهای مختلف فوق انجام شده که نتایج IDARC- غیرخطی با استفاده از نرم‌افزار 5.5 به‌دست آمده حاکی از آن است که محدود کردن منحنی ظرفیت بر مبنای دامنه تغییرمکان کلی ساختمان و شکست یک عضو سازه‌ای محل تردید است. An Investigation on the Prediction Methods of Performance Level Utilizing Nonlinear Seismic Analysis for Dual RC Structural SystemsPrediction of performance level of the reinforced concrete dual structural systems are not only dependent on the method of nonlinear analysis, but are also related to some effective parameters used in each method. This article studies the effect of some important parameters such as plastic rotational capacity of the structural elements, capacity spectrum, drift and the overall damage of the building, from two viewpoints, one of which is the performance level of structural elements and also the performance level of the overall structure neglecting the non-structural elements. In order to achieve the expected results, 92 nonlinear analyses including 64 nonlinear static analyses and 28 nonlinear dynamic analyses have been carried out on two dimensional frames comprising 8, 12, 16 and 20 stories. The above mentioned two dimensional frames have been selected from three dimensional buildings which were analyzed and designed according to the 3rd edition of 2800 standard and the Iranian concrete code of practice. All of the nonlinear analyses were carried out on the bases of the above mentioned parameters as a main criteria utilizing IDARC-5.5 program. The obtained results show that the performance evaluation based on overall displacement of the whole structure and the failure of an element, is a restriction of capacity curve which has provoked some doubts.