بررسی آزمایشگاهی- عددی رفتار چرخ‌های قاب مهاربندی شده با میانقاب مصالح بنایی و بدون میانقاب

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

قاب مهاربندی شده دارای میانقاب مصالح بنایی یکی از فرمهای متداول اجرای سازه‌های فولادی در ایران میباشد. از آنجا که عضو مهاربند در داخل دیوار مصالح بنایی قرار میگیرد، عملاً رفتار لرزه‌ای این نوع قاب با قاب مهاربندی شده بدون میانقاب متفاوت میباشد. معمولاً از اثر سازه‌ا‌ی این دیوارها در روشهای طرح و آنالیز رایج در کشورمان صرفنظر میشود، درحالیکه اغماض از اثر متقابل دیوار و مهاربندی و تأثیر دیوار بر مهاربند لزوماً همیشه در جهت اطمینان نمیباشد. تاکنون کار آزمایشگاهی روی این نوع قابهای مهاربند مرکب گزارش نشده است، لذا در این تحقیق رفتار تحت بارگذاری چرخه ای / آزمایشگاهی قابهای فولادی مهاربندی دارای میانقاب با مقیاس 5 بررسی میگردد. نتایج نشان می دهد که اندرکنش میانقاب و مهاربند در قابهای مهاربندی شده مورد مطالعه موجب افزایش سختی، مقاومت و ظرفیت استهلاک انرژی مدل گردیده است. Experimental and Theoretical Studies on Cyclic Behavior of Braced Frame with Infill and without InfillBraced frames with infills are a common steel construction in Iran. In many cases infill panels are also used. As braces are placed inside masonry wall, it seems that their seismic behavior is different in comparison with braced frame without infill. The effects of infill panels in structures are usually neglected in design. However, it is not always safe to neglect the infills. There is not any experimental study on these frames, therefore in this research, behavior of half scale frames with cross-bracing and infill are investigated The tests are done using cyclic loadings. According to the results, interaction between infill and bracing in steel frames may increase stiffness, strength and energy absorption.