بررسی مشخصات تغییر شکل تناوبی مصالح مخلوط متراکم کائولن- شن

Document Type : Geotechnical Earthquake Engineering

Authors

پژوهشگاه بین‌المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله (IIEES)

Abstract

رسهای مخلوط از انواع مصالح مخلوطی می‌باشند که دارای دانه‌بندی گسترده‌ای بوده و در بر گیرنده مصالحی مانند رس، ماسه، شن و حتی قلوه‌سنگ می‌باشند، باتوجه به استفاده از رسهای مخلوط در هسته سدهای خاکی و نیز وجود اینگونه از مصالح در طبیعت، شناسایی رفتار زهکشی نشده این مصالح از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در این مقاله نتایج یک تحقیق جامع آزمایشگاهی به منظور شناخت خواص تغییر شکل تناوبی مصالح مخلوط (شامل مدول برشی و نسبت میرایی) بر روی مخلوطهای کائولن- شن معرفی می‌گردد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که مدول برشی تابعی از مقدار سنگدانه‌ها، دامنه کرنش برشی، تعداد سیکلهای بارگذاری و تنش همه‌ جانبه اولیه می‌باشد لیکن نسبت میرایی عمدتاً تابعی از مقدار سنگدانه‌ها و دامنه کرنش برشی بوده و بعلاوه بمقدار کمی از تعداد سیکلهای بارگذاری تأثیر می‌پذیرد.Cyclic Deformation Properties of Kaolin-Gravel MixturesComposite clay is a mixture of clay, as the main body and aggregates, which are floating within the clayey matrix. Undrained behavior of composite clays in its natural or compacted state e.g., core material of embankment dams has a great importance for the geotechnical engineers. An extensive test program was conducted on kaolin-gravel mixtures to investigate the effects of aggregate on the cyclic deformational properties, including shear modulus and damping ratio. Test results reveal that shear modulus for various mixtures, depends on aggregate content, shear strain amplitude, number of loading cycles and initial confining stress. Meanwhile damping ratio mainly depends on aggregate content and shear strain amplitude and is less affected by the number of loading cycles.