طراحی یک نوع میراگر اصطکاکی جدید همراه با لنت ترمز

Document Type : Structural Earthquake Engineering

Authors

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Abstract

هدف از این مقاله معرفی یک میراگر اصطکاکی پایدار و مقاوم در برابر بارهای دینامیکی است. نامیده میشود به کمک FBP که میراگر اصطکاکی ( Friction Brake Pad) وسیله ساخته شده اصطکاک ناشی از لغزش لنت های ترمز روی سطوح فولادی، انرژی ارتعاشی را مستهلک می کند. در این مقاله با ارائه نتایج آزمایشات، عملکرد ارتعاشی میراگر در اتلاف انرژی نیروهای دینامیکی بررسی شده و مشاهده میشود میراگر طراحی شده ظرفیت بالایی در جذب انرژی نیروهای دینامیکی داشته و به کمک آن میتوان درصد بالایی از انرژی لرزه‌ای را به حرارت تبدیل نمود. نتایج نشان میدهند، بار لغزش این میراگر در طول مسیر لغزش آن ثابت بوده و مقدار این بار در سیکلهای متوالی نیز بدون تغییر است. در این مقاله عملکرد استهلاکی این وسیله در یک قاب پنج طبقه با اتصالات گیردار نیز بررسی شده و با کمک آنالیزهای غیرخطی دینامیکی مشاهده می گردد تغییرمکان جانبی قاب با نصب این وسایل به شدت کاهش یافته در حالی که برش پایه قاب نیز کنترل شده است و قاب در زلزله‌های شدید به صورت خطی رفتار کرده و هیچگونه مفصل پلاستیک، در ستونها و عناصر مهاری آن مشاهده نمی شود. بنابراین میراگر اصطکاکی طراحی شده قابلیت های ویژه‌ای در کاهش انرژی ارتعاشی یک سازه تحت نیروهای لرزه‌ای داشته و به سادگی نیز قابل استفاده در انواع سازه‌های متعارف است. Design of New Type Friction Damper with Brake Lining PadsThe purpose of this paper is to introduce a friction damper that is stable and resistant to dynamic loads. The friction device, called Friction Brake Pad (FBP), dissipates vibration energy through friction and developed brake pads slide over steel surfaces. While presenting the test results, vibration performance of the damper with regard to dissipating dynamic forces energy is reviewed. It is observed that the designed damper has high capacity in absorbing dynamic forces energy and a high percentage of seismic energy may be dissipated into heat. The results show that sliding load of the damper is constant along its sliding path and the quantity is not released throughout sequential cycles. Dissipative performance of this damper is also analyzed through a five story steel frame with moment connections. Non-linear dynamic analyses reveal that lateral displacement of the frame is drastically reduced when damper are installed on it, while base shear at the frame is also controlled. It also shows that the frame has behaved linearly in strong earthquakes and no plastic hinges are developed in the columns or in any frame elements. It may therefore be said that the designed friction damper has special characteristics to reduce vibration energy in a structure subject to seismic forces while it can easily be installed on various types of conventional structures.